Geodeta – specjalistyczne pomiary

Adwokat Rozwody Toruń - Prawnik do rozwodu
Pranik rozwodowy
2 września 2020
Pozycjonowanie stron Toruń
2 września 2020
Geodeta toruń -pomiary specjalistyczne Usługi geodezyjne

Geodeta toruń -pomiary specjalistyczne Usługi geodezyjne

POMIARY GEODEZYJNE SUWNIC

Badamy geometrię toru jezdni suwnicowej w płaszczyźnie poziomej oraz pionowej, a do tego opracowujemy następujące wykresy:

odchyłek dla szyny lewej i prawej od średniej osi,
strzałek krzywizny dla szyny lewej i prawej,
odchyłek rozstawu, czyli różnic rozpiętości,
podłużnych przekrojów szyn suwnicy,
różnic wysokości niwelety dla szyny lewej i prawej
różnic wysokości niwelet szyn w poprzecznych przekrojach jezdni.

Klient otrzymuje pełny operat pomiarowy wraz z wyliczeniami i wykresami na podstawie którego może oszacować jakość jezdni suwnicy.

Specjalizujemy się również w nadzorze polegającym na odpowiednim nastawieniu toru jezdnego suwnic powierzchni poziomej i pionowej.

Zadanie to obejmuje we wstępnym etapie ocenę geometrii jezdni suwnicowej, a następnie na podstawie zdobytych wartości poprawek, korektę toru jezdnego o ustalone wartości.

Po dokonaniu korekty, jezdnia suwnicowa podlega powtórnemu pomiarowi w celu przedstawienia rzeczywistej poprawionej geometrii toru jezdnego.

POMIARY GEODEZYJNE LINII NAPIĘCIOWYCH

Pobieramy pomiary dotyczących montażu słupów i przewodów energetycznych. Należą do nich między innymi: pomiary zwisów linii, wysokość punktów zawieszenia kabli oraz słupów, przekroje linii z uwzględnieniem temperatury, ciśnienia i wilgotności. Jest to o tyle ważne ze względu na rozszerzalność temperaturową, z powodu której linie skracają się w zimie, a wydłużają latem. Dzięki takim pomiarom można ograniczyć ryzyko przybliżania linii do zabudowań i dróg.

W tym zakresie zapewniamy:

wytyczanie środków podstaw słupów, osi głównych słupów oraz ich fundamentów
geodezyjny nadzór nad ustawianiem słupów z zachowaniem pionowości osi symetrii
geodezyjny nadzór nad montażem przewodów powiązany z zapewnieniem wyznaczenia wskazanej w projekcie strzałki zwisu liny fmax (rozwiązanie wsparte na obliczeniu fmax dla paraboli lub linii łańcuchowej).

Zajmujemy się również wykonywaniem profili powierzchni terenu, pozyskiwaniem Numerycznego Modelu Terenu dla trasy linii i ocenianiem wysokości trwałych elementów zagospodarowania znajdujących się na projektowanej trasie (są to np.: drzewa, inne linie napięciowe, budynki itp.).

POMIARY GEODEZYJNE MASYWNYCH BUDOWLI WIEŻOWYCH

Wykonujemy pomiary okresowe przemieszczeń dla takich masywnych budowli jak: wieże, kominy i silosy, które polegają na dokładnych pomiarach geodezyjnych:

osiadań fundamentów lub podstawy budowli, których celem jest określenie stopnia przechyłu budowli.
pionowości w celu określenia nasilenia wygięć budowli (to jest: zniekształcenia budowli w czasie).

W czasie realizacji pomiarów, wyznaczanie kształtu osi komina wykonujemy przy zastosowaniu metody dwusiecznych kierunków stycznych.

Nasz zleceniodawca poza obliczeniami otrzymuje, graficzne przedstawienie rzeczywistego kształtu komina, wieży czy silosu w formie dokładnych wykresów wychyleń w płaszczyznach: ZY, ZX, XY i wykresów wychyleń zgeneralizowanych w takich samych płaszczyznach.

Zajmujemy się również pomiarami okresowymi przemieszczeń dla chłodni kominowych polegających na pomiarach geodezyjnych:

osiadań ściany basenu,
względnych pionowych przemieszczeń wieńca górnego.

POMIARY GEODEZYJNE PRZEMIESZCZEŃ, OSIADAŃ I OBROTÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Wykonujemy badania przemieszczeń, osiadań i obrotów fundamentów zastosowując okresowe pomiary niwelacji precyzyjnej czy też okresowe pomiary kątowo-liniowe dla obiektów budowlanych w sieciach obserwacyjnych powiązanych ze stałymi punktami odniesienia.

Pomiary osiadań i przemieszczeń są przeprowadzane, aby skontrolować, czy obiekty budowlane zachowują warunki bezpieczeństwa oraz czy są zgodne z normami konstrukcyjnymi i budowlanymi. Pomiary te realizuje się w czasie budowy, ale również z czasem eksploatacji budynku. Wymagają przede wszystkim wysokiej dokładności, dlatego że jest to niezbędny element, konieczny do opracowywania zabezpieczeń, chroniących przed możliwym zniszczeniem.

Przy określaniu osiadań i przemieszczeń wykorzystujemy metody i instrumenty, które pozwalają na zachowanie najwyższych dokładności np. celowniki oraz precyzyjne pryzmaty umiejscawiane na stałe na badanych obiektach.

POMIARY GEODEZYJNE|} ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

Wykonujemy również geodezyjne pomiary pozwalające na dokładną kontrolę, wskazującą prawidłowość wykonania lub poziom odchyłek, konstrukcyjnych i budowlanych elementów prefabrykowanych dla konstrukcji żelbetowych i stalowych.

Zastosowywanie w budownictwie prefabrykatów jest wciąż jednym z częstszych rozwiązań, dzięki którym wznoszone konstrukcje budowlane, spełniają wysokie wymagania jakościowe oraz odznaczają się wytrzymałością i większym bezpieczeństwem. Ze względu na to tak ważne jest, aby wykonywane pomiary geodezyjne były dokładne i eliminowały ryzyko błędu.

Celem przeprowadzania tych pomiarów geodezyjnych jest określenie rzeczywistych parametrów geometrycznych, wykonanego elementu prefabrykowanego wraz ze wskazaniem odchyłek od wartości zamieszczonych w projekcie. Klient otrzymuje od nas dokładne wartości poprawek wraz z analizą geometryczną przedstawioną w opracowaniu 3D LUB 2D.

KOMPLEKSOWA GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY

Wykonujemy pomiary geodezyjne, niezbędne w procesie budowlanym na etapie projektowania, w czasie realizacji inwestycji, a także przy sporządzeniu dokładnej inwentaryzacji wykonanych obiektów budowlanych. Opracowujemy je wraz z niezbędną dokumentacją geodezyjną, wymaganą do sfinalizowania projektu budowlanego.

Wykorzystujemy sprzęt, dzięki któremu wykonywane przez nas pomiary charakteryzują się dokładnością i wysoką jakością. Geodezyjna obsługa budowy obejmuje wiele czynności w ramach budownictwa przemysłowego i ogólnego i komunikacji i innych urządzeń inżynierskich.

Czynności geodezyjne obejmują takie działania jak: wytyczenie w terenie budowli, kontrola właściwego realizowania prac w czasie budowy, czy geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. W ramach naszej działalności zajmujemy się kompleksową obsługą budowy:

hal przemysłowych,
budynków użyteczności publicznej
dróg i obiektów inżynierskich tj. wiadukty, mosty, torowiska tramwajowe.

 

SPORZĄDZANIE NUMERYCZNYCH MODELI TERENU

W naszej ofercie znajdują się również tzw. Modele numeryczne XYZ, czyli opracowania przestrzenne.

Numeryczny Model Terenu jest zbiorem punktów, odwzorowujących rzędne wysokościowe terenu. Tworzy się je przez łączenie umieszczonych najbliżej siebie punktów wysokościowych, które tworzą siatkę trójkątów lub kwadratów, w zależności od ich typu. Odpowiednie algorytmy numeryczne pozwalają na interpolację wysokości pomiędzy punktami węzłowymi modelu.

Modele 3D wykonujemy dla projektantów i tych podmiotów, dla których istotna jest analiza przestrzenna mierzonego terenu. W wyniku odpowiednich procedur wykorzystywanych już na etapie pomiaru, Klient zyskuje pewność, że wykonany model pokrywa się z rzeczywistością.

Dodatkowo w oparciu o sporządzony model 3D możemy dokonać analizy zmierzonego terenu np.

przygotować przekroje w zadanych liniach odniesienia
dokonać wyliczenia objętości mas ziemnych dla obiektów liniowych i/lub powierzchniowych.

MIERNICTWO GÓRNICZE

Podejmujemy się mierniczej obsługi dla odkrywkowych i otworowych zakładów górniczych.

Jesteśmy w stanie sprostać nawet największym wyzwaniom w tym zakresie, dzięki doświadczeniu zdobytemu w trakcie obsługi geodezyjnej kopalń odkrywkowych w Polsce i za granicą.

W naszej pracy nawiązujemy długotrwałą współpracę z przedsiębiorcą górniczym i przejmujemy prowadzenie wszelkich prac mierniczych dotyczących ruchu zakładu górniczego wraz z reprezentowaniem przedsiębiorcy przed organami nadzoru górniczego w przypadku kontrolnych czynności urzędowych.

Przygotowujemy konieczną dokumentację mierniczą, której wymagają przepisy Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze i aktualizujemy ją w zadanych prawem odstępstwach czasowych, w trosce o bezpieczeństwo i spokój klienta.

Przejmujemy również prowadzenie spraw geodezyjnych związanych z rozbudową oraz budową zakładu górniczego, które podlegają zgłoszeniu do organów administracji samorządowej. Posiadamy w tym zakresie odpowiednie uprawnienia geodezyjne.

POMIARY DNA ZBIORNIKÓW WODNYCH I CIEKÓW ORAZ ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH PROWADZĄCYCH EKSPLOATACJĘ SPOD LUSTRA WODY

Wykonujemy pomiary geodezyjne polegające na przygotowaniu Numerycznego Modelu Terenu dna zbiorników wodnych oraz cieków, przy zastosowaniu sonaru.

Łączymy pomiary geodezyjne z technologią dokładnych pomiarów satelitarnych lub pomiarów tachimetrami robotycznymi, dzięki czemu Klient pozyskuje pełny obraz dna zbiornika, odwzorowany z wysoką precyzją.

Na podstawie zgromadzonych informacji wykonujemy opracowania graficzne w formie modeli 3D, które w sposób szczegółowy obrazują dane. Na specjalne życzenie Klienta podejmujemy się także ich analizy oraz opracowujemy dodatkowe wizualizacje i obliczenia np. przekroje poprzeczne cieków, profile zbiorników, ilości wydobytego surowca.

W przypadku zakładów górniczych, które prowadzą eksploatację spod lustra wody zapewniamy stały nadzór mierniczego górniczego.

Komentarze są wyłączone.