Notariusz – Ważne pełnomocnictwa

Depilacja laserowa przegląd technologii
Metody depilacji laserowej
25 października 2019
Korony cyrkonowe na implantach Toruń
Implanty zębów
28 października 2019
Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Praca notariusza opiera się na bardzo szerokich działaniach, jakie wliczają się w skład określonych prawem o notariacie czynności. Tyczy się to między innymi spraw związanych z prawem rodzinnym, spadkowym, prawem spółek czy transakcji nieruchomościowych, a wszystkie dokumenty sporządzane przez notariusza są dokumentami urzędowymi. Co istotne, głównym celem każdego notariusza jest dbałość o słuszne interesy stron. Z tego powodu nie tylko pilnuje pomyślnego obrotu spraw, ale także jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej, o ile nie staje jako świadek przed sądem. Jedyną sytuacją, kiedy notariusz musi odmówić udzielenia pomocy notarialnej, są czynności sprzeczne z prawem.

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ NOTARIUSZA

Sporządzanie aktów notarialnych – Notariusz Toruń

Ta czynność notarialna należy do jednej z najszerszych, jeśli chodzi o działalność notariusza. Akty notarialne stanowią potwierdzenie przeprowadzenia czynności prawnej i z tego względu obejmują szeroki zakres działań. Zazwyczaj dotyczą one umów związanych z działkami i nieruchomościami ze sfery darowizny, sprzedaży czy przeniesienia własności. Często są to też sprawy związane ze spadkami oraz podziałami majątku – także między małżonkami. Do notariusza powinno się zgłosić również po oświadczenie woli o założenie niepaństwowej uczelni oraz o ustanowienie fundacji.

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Poświadczenie dziedziczenia jest potwierdzeniem prawa do spadku po zmarłej osobie w postaci dokumentu. Do sporządzenia takiego aktu potrzebne jest wypełnienie paru kryteriów. Między innymi w trakcie przygotowywania aktu na miejscu musza się znaleźć wszyscy potencjalni spadkobiercy; musi to być jedyny taki akt dotyczący danego przypadku, a także wszystkie testamenty muszą zostać otwarte oraz ogłoszone. W przeciwnym razie notariusz nie może dokonać czynności. Sporządzony akt notarialny ma taką samą moc prawną jak postanowienie sądu.

Sporządzanie poświadczeń

Notariusz pomaga także osobom, które wymagają potwierdzenia w sprawach dotyczących zgodności podpisów i dokumentów. Wszystkie odpisy, wyciągi oraz kopie mogą zostać porównane z oryginałami oraz zatwierdzone w kancelarii notarialnej. W przypadku dokumentów, notariusz może potwierdzić czas i datę ich okazania. Dodatkowo poświadczenie potwierdza własnoręczność podpisów, a tym, którzy z różnych powodów nie mogą pisać lub są niepiśmienne, odcisk palca.

Doręczanie oświadczeń

Jednym z licznych zadań notariusza, jest także doręczanie oświadczeń. Te oświadczenia z reguły otrzymuje strona przeciwna, a sam dokument może powodować skutki prawne. Strona, która składa oświadczenie, może tego dokonać w postaci pisemnej albo ustnej. Notariusz doręcza dokument oraz przygotowuje protokół z pełnego działania. Jeżeli storna przeciwna zamierza odnieść się do oświadczenia, odpowiedź dołącza się do protokołu. Potwierdzeniem doręczenia jest wydane przez notariusza poświadczenie.

Spisywanie protokołów

W wielu przypadkach przebieg istotnych posiedzeń lub wydarzeń musi być zatwierdzony przez protokół. Całkowicie prawomocny dokument notarialny ma właściwą formę oraz nie może zostać zastąpiony przez notkę urzędową albo sprawozdanie. Zwykle notariusz spisuje protokoły z różnych zgromadzeń walnych organizacji społecznych oraz z przebiegu zdarzeń i czynności ze skutkami prawnymi. Spisanie protokołu jest także konieczne, gdy notariusz przyjmuje na przechowanie wartości materialne i dokumenty oraz ze składanych oświadczeń.

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Protest weksli i czeków jest dokumentem urzędowym, który pozwala na rozpoczęcie domagania się sumy wekslowej. Notariusz formułuje protest w przypadku, gdy osoby, które podpisały weksel nie regulują swojego zobowiązania. Zwykle protest umieszcza się na osobnej karcie (tzw. przedłużniku), który dołącza się do weksla lub na samym wekslu.

Przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i dokumentów

Notariusz może przyjąć na przechowanie dokumenty i dobra materialne w konkretnych wypadkach – z reguły, gdy ma to związek z czynnościami notarialnymi. Mogą to być dokumenty, pieniądze, papiery wartościowe lub dane na informatycznych nośnikach. Taką czynność notarialną potwierdza protokół, w którym zawarte są najistotniejsze informacje. Uwzględnia on dane o przekazanych wartościach oraz osobach, a także kryteria wydania depozytu. Tylko osoba zapisana w protokole może odebrać wartości przechowywane przez notariusza.

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Oryginalne akty notarialne muszą pozostawać w miejscu przechowywania. Z tego powodu nie można ich zabrać z kancelarii notarialnej. Bywa jednak tak, że klienci muszą je uzyskać na przykład do przedstawienia konkretnym instytucjom. W takim przypadku notariusz wydaje wypis, odpis lub wyciąg dokumentów. Wypis jest wierną kopią dokumentu, a wyciągi i odpisy skróconymi formami. Każde z nich ma pełną moc prawną, jednak musi posiadać informację, że jest kopią oryginału.

Sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Notariusz sporządza projekty dokumentów na życzenie stron, zanim dojdzie do czynności notarialnych. Opracowany dokument wstępny umożliwia stronom zaznajomienie się z jego założeniami i treścią, nim podejmą konkretne działania. Zwykle pomaga to też w wyjaśnieniu wątpliwości oraz dokonywaniu ewentualnych zmian, aby czynności notarialne odpowiadały interesom stron. Sporządzony projekt nie posiada mocy prawnej, ponieważ nie jest notarialnym aktem.

 

 

Komentarze są wyłączone.